Екология и околна среда

ВЕКО ОЙЛ ЕООД притежава разрешително № 010-ДО-686-00 от 14.06.2012 г. от РИОСВ – гр. Русе за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци на териториятана цялата страна.

Фирмата предлага консултации, изготвяне на документи по ЗУО, сключване на договор за отпадъци с лицензирана фирма.

Дружеството има разработена програма за дейностите по управление на следните видове отпадъци: 

  • приемане на отработени /отпадъчни/ масла от крайния потребител, и от площадките за временно съхранение на масла, които са образувани в резултат на експлоатацията на техниката и оборудването на юридическите лица, код:13.02.05*, 13.02.06*, 13.02.08*, 13.01.10*, 13.01.11*, 13.01.13*, 13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.10*, 13.05.06*,13.05.07*; 
  • негодни за употреба батерии и акумулатори, код: 16.06.01*; 
  • абсорбенти, филтърни материали , кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества, код:15.02.02*; 
  • маслени филтри, код: 16.01.07*; 
  • флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, код: 20.01.21*; 

 

 

Фирмените площадки за временно съхранение на отработени масла са с местонахождение както следва: 

 Площадка №1 - гр. Велико Търново, ул.Магистрална № 9; 
 Площадка №2 - гр. Габрово, ул.Христо Смирненски № 41.


ЗА КОНТАКТИ:
Телефон/факс: 062/ 600 324 
GSM: 0887 740 189
E-mail: vekovt@abv.bg
 
Копие от Разрешителното може да видите тук.